PDPC publiceert pandemische onderzoeksagenda

‘Tijdens de voorbereiding op pandemieën moeten we breder kijken dan alleen het biomedische advies.’ Dat zegt de medisch directeur van het PDPC, Anja Schreijer. Met een team van onderzoekers en adviseurs van verschillende instituten, publiceert het PDPC een rapport over pandemische paraatheid. De uitkomst is een onderzoeksagenda die expliciet het sociale domein en de interactie tussen het biomedische en sociale domein benoemt.

De coronapandemie maakt ons ook duidelijk dat niet alleen biomedische kennis noodzakelijk is voor effectieve bestrijding van een pandemie. De gevolgen van maatregelen op sociale cohesie binnen en tussen (kwetsbare) groepen in de samenleving, vertrouwen in de overheid, opvolging van maatregelen en adviezen en daarmee weer op de effectiviteit van de maatregelen, is veel belangrijker gebleken dan vooraf gedacht, onder meer door de lange duur van de pandemie.

Het PDPC organiseerde daarom in juli 2022 een kennissessie met onderzoekers en adviseurs van verschillende instituten, zoals de GGD, het UMC Utrecht, het Amsterdam UMC, het KNAW en het Radboud UMC, om een pandemische onderzoeksagenda vast te stellen. Het gepubliceerde document doet aanbevelingen voor (wetenschappelijke) onderzoek die ons kunnen helpen bij een betere voorbereiding op een volgende pandemie.

Ze concluderen onder anderen dat er kennishiaten zijn tussen het biomedische en het sociale onderzoeksdomein. Zo is de link tussen coronamaatregelen, menselijk gedrag en de verspreiding van virussen nog niet goed onderzocht. Schreijer: ‘Voor het beantwoorden van deze domeinoverstijgende vragen is niet alleen goed onderzoek van belang, maar ook het begrijpen van elkaars vakgebied. Dit vereist een open blik en kritische reflectie vanuit beide vakgebieden.’  

Het rapport is aangeboden aan het OMT en MIT. Het sluit aan bij het  OVV rapport ‘Aanpak coronacrisis – deel 2’, dat aangeeft dat er kennishiaten zijn en een evaluatie hiervan nog moet plaatsvinden. 

PDF

Je kan hier het rapport ‘Leren van een crisis’ lezen.

Open PDF