Verkiezingsboodschap

Verkiezingsboodschap Pandemic & Disaster Preparedness Center

Verkiezingsboodschap Pandemic & Disaster Preparedness Center

Met de afschaffing van de laatste coronamaatregelen lieten we de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog achter ons. Tienduizenden doden, extreme druk op de zorg en sociale ontwrichting leerden ons een harde les: Nederland is onvoldoende voorbereid op een grootschalige crisis. Een cruciale zwakke plek in de crisisbestrijding was én is onze kennisinfrastructuur.

In de beginfase ontbraken er kennisgefundeerde draaiboeken, waardoor de zorg en overheid werden teruggeworpen op hun improvisatievermogen. Daarnaast leunde de advisering over coronamaatregelen te zwaar op biomedische inzichten. Kwalitatieve data of inzichten uit niet-medische disciplines bleven grotendeels buitenbeschouwing. Hierdoor kon de effectiviteit van maatregelen moeilijk worden voorspeld en werden de neveneffecten van maatregelen onvoldoende meegenomen in de besluitvorming.

Het Pandemic & Disaster Preparedness Center pleit daarom voor:

  • Handhaving van de huidige structurele investeringen in paraatheid gedurende pandemieën en watergerelateerde rampen
  • Investeringen in een interdisciplinaire kennisbasis voor crisisbestendigheid en gedeelde kennisinfrastructuur, zoals een crisiscohort en een datahub
  • Een interdepartementale en kennisgefundeerde beleidsagenda om crisisbestendigheid op ieder beleidsterrein te vergroten
  • Samenbrengen van multidisciplinaire teams voor onderzoek naar complexe vraagstukken op het gebied van klimaat en infectieziektes

In onze verkiezingsboodschap kun je lezen hoe een investering in onze kennisinfrastructuur Nederland kan beschermen tegen vele crises: Verkiezingsboodschap Pandemic and Disaster Preparedness Center