Start Pilot ‘Schools of Convergence’

Na een succesvolle verkennende fase neemt de Convergence weer een stap voorwaarts. De voltallige besturen van de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in augustus 2022 gekeken naar de route voor verdere samenwerking. Zij constateren dat dankzij de gezamenlijke inspanning van de Convergence community steeds meer mensen de meerwaarde van de Convergence inzien. Om concreet richting te geven aan de funderende vervolgfase willen zij samen met alle lagen binnen de instellingen een ‘Werkagenda Convergence 2023 – 2026’ ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de start van een pilot ‘Schools of Convergence’, waar transdisciplinair onderzoek, onderwijs en valorisatie samenkomen, en de samenwerking verder versterkt wordt.

In de Convergence bundelen de drie instellingen wetenschappelijke krachten over niet alleen de grenzen van disciplines, maar ook over die van instellingen, om samen oplossingen te vinden voor de urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Deze ambitie ligt aan de basis van de Convergence waaruit concreet de thema’s Resilient Delta, Health & Technology en AI, Data & Digitalisation en de programma’s Pandemic & Disaster Preparedness Center en Healthy Start zijn voortgekomen.

Naar een toekomstbestendige maatschappij

Zo zijn er vanuit de thema’s en programma’s vele projecten gestart die zich richten op klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking, digitalisering, voorbereiding op toekomstige pandemieën en rampen, en een betere start voor kwetsbare kinderen om gezond en veerkrachtig op te kunnen groeien.

Om de ambitie van de Convergence waar te maken investeren de drie instellingen met bedrijven en maatschappelijke partners in het opzetten van een ecosysteem voor een naadloze samenwerking tussen technisch-wetenschappelijke, medische, sociale en geesteswetenschappen in onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Organisatorische doorontwikkeling

Nu de exploratieve fase succesvol is afgerond is het tijd om de samenwerking verder op te schalen. In aanloop naar de funderende fase zal de organisatorische doorontwikkeling van deze thema’s en programma’s nader worden verkend. De oorspronkelijk geformuleerde ambitie zal ook leidend blijven in de volgende fase.

Met het opzetten van Schools of Convergence wordt beantwoord aan de behoefte aan concrete ontwikkelingspaden. Het karakter en de invulling van de Schools zou per thema of programma kunnen verschillen. Maar alle zullen een dak bieden waaronder transdisciplinair onderzoek, onderwijs en valorisatie van huidige (en nieuwe) initiatieven samenkomen. En waar onderzoekers van verschillende disciplines elkaar makkelijker kunnen vinden om transdisciplinair samen te werken aan grote maatschappelijke uitdagingen.

Eerste Schools of Convergence medio 2024

Ook kunnen initiatieven zo beter worden ondersteund en zullen ze meer zichtbaar en herkenbaar zijn, zowel binnen als buiten de organisaties. De Schools zullen hierdoor de verbindende schakel vormen tussen de technische wetenschappen (TU Delft), medische wetenschappen (Erasmus MC) en sociaal-economische en geesteswetenschappen (EUR).

De Convergence Executive Board (CEB) heeft daarom op 5 oktober 2022 besloten om het concept van een School of Convergence verder te ontwikkelen. De CEB zal het management van de thema’s Health & Technology, Resilient Delta en het programma Healthy Start benaderen voor advies en start van een aantal pilots in het voorjaar van 2023. Medio 2024 zullen de eerste Schools of Convergence beginnen.

Werkagenda Convergence 2023 – 2026

Tegelijkertijd heeft de CEB de aanzet gegeven voor een ‘Werkagenda Convergence 2023 – 2026’ die de leidraad zal vormen voor de funderende fase. Om tot een organisatiebreed gedragen werkagenda te komen zullen alle lagen van de instellingen actief betrokken worden. Hiertoe zullen eind 2022 adviesgroepen gevormd worden van academici, wetenschappelijke experts en experts uit de ondersteunende diensten.

Tijdens een werkconferentie in het tweede kwartaal van 2023 zullen hun adviezen worden besproken met alle betrokkenen, waaronder de voltallige besturen van de drie instellingen. De concept-werkagenda die hieruit voortvloeit zal verder besproken worden binnen de Convergence community en binnen de drie instellingen en zal resulteren in de definitieve Werkagenda 2023 – 2026.

Nieuwe stap voorwaarts voor de Convergence

De CEB kijkt ernaar uit om samen met de betrokken stakeholders een werkagenda op te stellen voor de funderende vervolgfase van de Convergence. De CEB is ook zeer enthousiast over de start van de pilot Schools. Want door de ontwikkeling van deze Schools komt de Convergence weer een stap dichter bij het realiseren van haar ambitie: de grenzen van instituten en disciplines doorbreken, om met gebundelde krachten en nieuwe inzichten de complexe maatschappelijke problemen aan te pakken die dringend om oplossingen vragen.