Onderzoeksthema: Stad

Zoals veel grote West-Europese steden heeft ook Rotterdam te maken met kansarme inwoners, van wie er velen in Rotterdam-Zuid wonen, en probeert hen te helpen. Deze mensen hebben dagelijks te maken met meerdere problemen, zoals schulden, baanonzekerheid, slechte huisvesting, slechte omstandigheden in hun buurt, en een gezondheidstoestand die ver onder het landelijk gemiddelde ligt. De huidige coronacrisis heeft de armsten en meest kwetsbaren van de samenleving onevenredig hard getroffen. Daarnaast is in de afgelopen jaren de zorg over de steeds bredere kloof tussen arm en rijk in het Nederlandse onderwijssysteem toegenomen. De groeiende kloof van sociaal-economische ongelijkheid binnen steden en over alle generaties is een nijpend probleem dat in ons thema Stad centraal staat.

Kwetsbare mensen lijden in het algemeen aan complexe problemen, wat om een geïntegreerde aanpak vraagt. We combineren een geïntegreerd inzicht in de systemen die ongelijkheid in de hand werken met een sterke data-infrastructuur als wetenschappelijk onderbouwde basis. Door data uit bestaande databanken te combineren en gericht meer data te verzamelen, kunnen we op individueel niveau en bevolkingsniveau inzicht ontwikkelen in de wijze waarop mensen met andere mensen en hun omgeving omgaan. Dit vindt plaats over de lange termijn (longitudinaal onderzoek op basis van ervaring met het Nederlandse GLOBE-onderzoek, ERGO en Generation R) en vanuit veel verschillende perspectieven, zoals onderwijs en inclusiviteit, een gezonde leefomgeving, schuld en armoede, huisvesting en duurzaamheid.

Kennis en de stimulans om wetenschappelijke kennis in de praktijk te gebruiken, is niet een kwestie van data alleen maar is ook te vinden in initiatieven en interventies uit het verleden en heden. Daarom investeren we in goede relaties met bewoners, professionals en verschillende maatschappelijke actoren in de betrokken wijken en werken we met academische collega’s die al in de Kenniswerkplaatsen actief zijn en met andere infrastructuren voor gedeelde kennis binnen de gemeente Rotterdam. Beter inzicht in het dagelijks leven en de interacties van de bevolking van Rotterdam-Zuid zal uiteindelijk leiden tot meer inzicht in de initiatieven en interventies die zullen bijdragen tot veranderingen in het systeem en in de wijze waarop deze moeten worden geïmplementeerd op het niveau van beleid en besluitvorming. Dit zal leiden tot daadwerkelijke verbetering voor de inwoners van Rotterdam-Zuid en wijken elders in de wereld.