Missie & visie

De missie van Resilient Delta: het ontwerpen van veerkrachtige oplossingen in de Rotterdamse delta en deze over de hele wereld implementeren. Ons doel is een geïntegreerde benadering te ontwikkelen voor de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken waarmee de Rotterdamse regio steeds meer wordt geconfronteerd, zoals de stijgende zeespiegel, armoede en ongelijkheid, luchtverontreiniging, hoge bevolkingsdichtheid en grote technologische veranderingen.

Resilient Delta beoogt een pioniersrol te vervullen in het ontwerpen van oplossingen voor de dringende maatschappelijke vraagstukken die met de belangrijke transities van onze tijd samenhangen. De convergentie tussen de betrokken instellingen, met hun directe fysieke nabijheid en complementaire expertise, maakt oplossingen voor veerkracht op de lange termijn voor de vraagstukken van de delta mogelijk.

Door middel van interdisciplinair onderzoek en co-creatie ontwerpen we samen praktische, toepasbare en schaalbare veerkrachtige oplossingen, inclusief beleid, technologieën, bedrijfsmodellen en methodieken waarmee de concrete maatschappelijke vraagstukken die in de stedelijke delta’s de overhand hebben, worden aangepakt. Leiders in de geesteswetenschappen en in de ‘harde’ en ‘zachte’ wetenschappen komen bijeen op fysieke co-creatielocaties in Rotterdam en Delft om onderzoek te doen, oplossingen te ontwerpen en nieuwe onderwijsprogramma’s te ontwikkelen om professionals van de volgende generatie op te leiden. Aldus verbeteren we de veerkracht van de Rotterdamse delta en stimuleren we de verdiencapaciteit van Nederland.