Missie & visie

De huidige coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze samenleving voor rampen is geworden. In de voorzienbare toekomst kan onze samenleving veel meer en onvoorziene virusuitbraken en extreme omstandigheden verwachten. Hoe beschermen we de samenleving tegen de volgende pandemie of ramp? Welke lessen die we geleerd hebben, kunnen we gebruiken om preventie- en interventiemaatregelen te ontwikkelen en hoe kan onderzoek aan de paraatheid bijdragen?

Om de samenleving voor te bereiden op toekomstige pandemieën en rampen hebben het Erasmus MC, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen het Pandemic and Disaster Preparedness Center opgezet, een initiatief om de kwetsbaarheden en risico’s te reduceren en veerkracht op te bouwen door middel van doeltreffende preventie, paraatheid en herstelmaatregelen met betrekking tot rampen. Convergentie van de technische, medische en sociale wetenschappen is essentieel voor het ontwikkelen van de aanpak van rampen en pandemieën van de volgende generatie.

De dreigingen waarop we ons moeten voorbereiden zijn niet beperkt tot pandemieën. Dichtbevolkte gebieden en vooral stedelijke delta’s lopen extra risico bij verstorende gebeurtenissen, zoals een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Klimaatverandering zal in de komende eeuw tot een toename in extreme weersomstandigheden leiden en zal invloed hebben op de risico’s van infectieziekten. Door klimaatverandering komen er bijvoorbeeld ook in Nederland nu muggen voor die infectiezieken kunnen overdragen.

Om ons voor te bereiden op pandemieën en rampen moeten we innovatieve modellen implementeren waarin kennis en gegevens uit het veld vanuit allerlei bronnen en wetenschappelijke disciplines worden gecombineerd. Hiermee kunnen we de veerkracht en kwetsbaarheid van ecosystemen met betrekking tot uitbraken kenmerken en voorspellen. Daarom richt het PDPC zich op twee gebieden: paraatheid voor pandemieën en paraatheid voor rampen.

Onze missie behelst het volgende:

  • op topniveau onderzoek doen naar pandemieën en rampen;
  • op wetenschap gebaseerde methoden, technieken en innovatiepaden inrichten die relevant zijn voor de paraatheid voor pandemieën en rampen;
  • de volgende generatie wetenschappers en experts trainen in fundamenteel en translationeel onderzoek naar de paraatheid voor pandemieën en rampen;
  • preventie- en interventiemaatregelen ontwikkelen en deze vertalen naar verbetering van de paraatheid voor pandemieën en rampen en de reactie op en het herstel na pandemieën en rampen;
  • kennis over rampen en pandemieën co-creëren, verzamelen en delen.

 

Het PDPC werkt met een veelheid aan partners uit de kennis- en trainingssector, de publieke sector, de private sector, internationale organisaties en ngo’s. Het PDPC richt zich ook op internationale samenwerking met vergelijkbare dichtbevolkte stedelijke regio’s en delta’s die ook door pandemieën en andere rampen worden bedreigd. Het PDPC werkt samen met de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) van de EU, wat de mogelijkheid biedt voor een logistieke campus van de VN voor paraatheid voor pandemieën en rampen in Rotterdam en tot een stimulans leidt voor werkgelegenheid en dienstverlening.