Intensievere samenwerking TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam voor innovatie en maatschappelijke impact

 

Samenwerken is niet iets wat we erbij doen, maar wat we móeten doen als we echt willen innoveren om maatschappelijke impact te hebben, aldus de bestuurders van de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam. De drie instellingen gaan nog intensiever samenwerken om hun gezamenlijke missie te vervullen.

Sinds 2018 werken de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam nauw samen om doorbraken op fundamenteel wetenschappelijk niveau mogelijk te maken. Met deze alliantie, beter bekend als Convergence, willen zij aanvullende disciplines ‘versmelten’. Op deze manier hopen zij nieuwe inzichten en oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens de verkennende fase is er volop geëxperimenteerd met transdisciplinair onderzoek en onderwijs. Dit heeft veel nieuwe intiatieven en projecten opgeleverd. Ook zijn er partnerschappen gesloten met de gemeenten Rotterdam en Delft, andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Dit heeft de kracht van Convergence bevestigd en de basis gelegd voor verdere groei.

Stap verder dan samenwerken

De gezamenlijke besturen hebben daarom eind 2022 besloten hun strategische alliantie verder uit te bouwen. Door een uniek ecosysteem te creëren waarin de benodigde kennis, technologie, data en infrastructuur samenkomt, willen zij een stap verder gaan dan samenwerken. Integratie van Convergence binnen de bestaande structuren en activiteiten moet een duurzame betrokkenheid bij de gezamenlijke missie waarborgen.

Dit jaar is er daarom vanuit diverse geledingen ingezoomd op de toekomst van Convergence en de uitdagingen en kansen. De bevindingen vormden de basis voor een strategische dialoog op 27 oktober jl. Op die dag kwamen bestuurders, decanen, directeuren, afdelingshoofden, vertegenwoordigers van de operationele ondersteuning en medezeggenschapsraden samen met programmamanagers en academic leads van de vijf Convergence-programma’s om met elkaar te werken aan de fundamenten voor vernieuwend onderwijs en onderzoek voor een betere maatschappij.

Convergence is gelukt als het niet iets is wat we óók nog doen, maar we veel van de dingen die we nu doen met elkaar gaan doen, en dit sneller en beter resultaat oplevert.

Tim van der Hagen

TU Delft

voorzitter van het College van Bestuur en rector magnificus

Middel voor maatschappelijke impact

De discussies maakten duidelijk dat Convergence niet zo zeer een einddoel is, maar een middel om de samenwerking aan concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te faciliteren. Nu de contouren van de volgende fase zijn uitgestippeld, zullen de details verder worden uitgewerkt. Zo komen de instellingen weer een stap dichter bij het verwezenlijken van hun gezamenlijke ambitie: samen werken aan excellent transdisciplinair onderzoek en onderwijs met een positieve impact op mens, maatschappij en milieu.